CZ PL

Statut CPIH

STATUT CZESKO - POLSKIEJ IZBY HANDLOWEJ

SPIS TREŚCI

Część I Postanowienia ogólne............................................................................................2
1. Nazwa, siedziba i podstawy działalności Izby Handlowej
2. Okres działalności
3. Cel działaności Izby Handlowej
4. Język urzędowy Izby Handlowej
5. Przedmiot działalności
6. Środki finansowe i majątek
7. Opowiedzialność
8. Rozwiązanie Izby Handlowej

Część II Członkostwo w Izbie Handlowej………………………………………………..3
1. Przyjęcie w poczet członków
2. Członkostwo honorowe
3. Ustanie członkostwa
4. Prawa i obowiązki członków

Część III Organy Izby Handlowej………………………………………………………...5
1.Walne Zgromadzenie
2. Zwoływanie i przebieg Walnego Zgromadzenia
3. Zarząd Izby Handlowej
4. Kompetencje Zarządu Izby Handlowej
5. Posiedzenie Zarządu
6. Prezes
7. Dyrektor
8. Komisje
9. Reprezentacja i podpisywanie

Część IV Księgowość Izby Handlowej……………………………………………………8
1. Audyt
2. Okres rozliczeniowy

Część V Postanowienia końcowe……………………………….………………………….8


2

Część I. Postanowienia ogólne

Artykuł 1
Nazwa, siedziba i podstawy działalności Izby Handlowej

1. Czesko-Polska Izba Handlowa (dalej „Izba Handlowa“ lub „CZPIH“) powołana na
podstawie uchwały założycielskiej podpisanej przez wszystkich członków założycieli Izby
Handlowej na posiedzeniu założycielskiego Walnego Zgromadzenia, działa zgodnie z Ustawą
Nr 42/1980 Dz. U., § 49 o stosunkach gospodarczych z zagranicą, z póz. zm. oraz ogólnie
obowiązującymi przepisami prawa w Republice Czeskiej.

2. Oficjalna nazwa Izby Handlowej brzmi:
a) w języku czeskim: Česko-polská obchodní komora
b) w języku polskim: Czesko-Polska Izba Handlowa
c) w języku czeskim można używać skrótu ČPOK
d) w języku polskim można używać skrótu CZPIH

3. Siedzibą Izby Handlowej jest miasto Ostrawa.

Artykuł 2
Okres działalności

Izba Handlowa jest powołana na okres nieokreślony.

Artykuł 3
Cel działalności Izby Handlowej
Izba Handlowa posiada osobowość prawną w Republice Czeskiej. CZPIH zrzesza czeskie i
polskie spółki handlowe, lub inne osoby prawne i fizyczne w celu wspierania rozwoju
stosunków handlowych i współpracy czeskich i polskich podmiotów. Zadaniem Izby jest
wspieranie stosunków gospodarczych i handlowych pomiedzy Republiką Czeską i
Rzecząpospolitą Polską, ochrona interesów gospodarki czeskiej w Rzeczypospolitej Polskiej,
ochrona interesów gospodarki polskiej w Republice Czeskiej oraz wspieranie interesów
członków zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym statucie.

Artykuł 4
Język urzędowy Izby Handlowej

Językami urzędowymi Izby Handlowej są język czeski i język polski.

Artykuł 5
Przedmiot działalności

Izba Handlowa prowadzi następującą działalność:
a) działalność marketingowa, badanie opinii publicznej
b) organizowanie i realizacja wystaw, targów oraz kontraktacyjnych i innych wydarzeń
c) działalność wydawnicza 3

d) organizacja i realizacja szkoleń i działalność dydaktyczna oraz konsultacyjna
e) pośrednictwo handlu i usług

Artykuł 6
Środki finansowe i majątek

1.Izba Handlowa jest organizacją niezyskową

2. Izba Handlowa pokrywa koszty swej działalności poprzez:
a) składki członkowskie,
b) opłaty za usługi świadczone przez Izbę Handlową członkom, oraz osobom trzecim,
c) darowizny sponsorskie
d) specjalne dotacje, granty

3. Majątkiem Izby Handlowej zarządza gospodarz. Darowizny i dotacje są wykorzystywane
zgodnie z umowami o sponsoringu i darowiznach.

4. Wysokość rocznych składek członkowskich uchwaliło Walne Zgromadzenie, które odbyło
się dnia 7. 01. 2008 w następującym brzmieniu:

Wysokość rocznych składek członkowskich firem jest zależna od ilości pracowników, a to:
Przedsiębiorca bez pracowników – 3 000 Kč
Firma z 1 aż 10 pracownikami – 7 500 Kč
Zatrudniająca od 11 do 50 pracowników – 15 000 Kč
51 aż 100 pracowników – 22 500 Kč
Powyżej 100 pracowników – 40 000 Kč

Wysokość składek członkowskim miast wynosi:
do 20 000 obywatel – 10 000 Kč
nad 20 000 obywatel – 20 000 Kč
nad 50 000 obywatel – 40 000 Kč

Artykuł 7
Odpowiedzialność
Izba Handlowa odpowiada za swe zobowiązania całym swoim majątkiem.

Artykuł 8
Rozwiązanie Izby Handlowej

1. Izba Handlową można rozwiązać na podstawie przepisów Ustawy lub bez likwidacji w
wyniku podjęcia uchwały o rozwiązaniu przez Walne Zgromadzenie, z dniem podanym w
uchwale Izby Handlowej, ewent. z dniem, w którym uchwała została przyjęta.

2. W wypadku rozwiązania Izby Handlowej będzie jej majątek w pierwszym rzędzie
przeznaczony na uregulowanie wszystkich zobowiązań Izby Handlowej. Pozostały majątek
zostanie na podstawie umowy przekazany na cele charytatywne lub na konto fundacji
określonej przez rozwiązujące Walne Zgromadzenie.

3. Rozwiązanie Izby Handlowej następuje z chwilą wykreślenia jej z rejestru handlowego.
4

Część II. Członkostwo w Izbie

Artykuł 1
Przyjącie w poczet członków

1. Przyjęcie w poczet członków Izby Handlowej następuje po rozpatrzeniu przez zarząd
pisemnego zgłoszenia interesanta i jego zatwierdzeniu większością głosów członków zarządu
Izby Handlowej. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko osoby fizycznej i jej miejsce
zamieszkania, a w przypadku osoby prawnej nazwę, formę prawną, siedzibę, sposób
reprezentacji spółki i proponowanego przedstawiciela, który będzie reprezentował osobę
prawną w Izbie Handlowej. Zainteresowani członkostwem w Izbie Handlowej winni pisemnie
oświadczyć, że zapoznali się ze statutem i zobowiązują się do jego przestrzegania.

2. O decyzji w sprawie przyjęcia Zarząd powiadamia interesanta pisemnie. W przypadku
decyzji odmownej nie trzeba podawać uzasadnień.

3. Od decyzji o nieprzyjęciu w poczet członków Izby Handlowej interesat może się odwołać
do Walnego Zgomadzenia Izby Handlowej w terminie do 14 dni od doręczenia decyzji do rąk
Dyrektora Izby Handlowej. Decyzja walnego zgromadzenia Izby Handlowej jest ostateczna.

Artykuł 2
Członkostwo honorowe

Zarząd Izby Handlowej może podjąć decyzję o członkostwie honorowym w Izbie Handlowej.
Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku patrz Część II., Artykuł 4, punkt 2, lit. b) i
nie mogą być wybierani na członków organów Izby.

Artykuł 3
Ustanie członkostwa

1. Członkostwo w Izbie Handlowej ustaje z chwilą:
a) zgonu członka - osoby fizycznej,
b) wykreślenia osoby prawnej z rejestru,
c) rozpoczęcia likwidacji osoby prawnej czy ogłoszenia upadłości spółki,
d) wystąpienia z Izby Handlowej,
e) wykluczenia,
f) rozwiązania Izby Handlowej.

2. Wystąpienie z Izby Handlowej jest możliwe, nabiera prawomocy ale aż z końcem roku
obrachunkowego na podstawie pisemnego oświadczenia doręczonego najpózniej trzy
miesiące przed upływem danego roku obrachunkowego. Zarząd może odstąpić od zachowania
trzymiesięcznego terminu po przeanalizowaniu powodów, które interesant przedstawi w
pisemnym oświadczeniu o ukończeniu członkowstwa. Ośwadczenie o ukończeniu
członkowstwa nie wpływa na prawa i obowiązki do końca roku obrachunkowego, tzn.
do 31. 12. Nie ma też wpływu na obowiązek opłaty składki członkowskiej za dany rok
kalendarzowy.
5

3. W przypadku poważnego lub kolejnego poruszenia statutu przez członka albo decyzji
organów Izby Handlowej może zarząd na wniosek któregokolwiek członka Izby Handlowej
lub na podstawie własnej decyzji tego członka wykluczyć.

4. Wystąpienie lub wykluczenie z Izby Handlowej nie uprawnia do zwrotu zapłaconej składki
rocznej.

Artykuł 4
Prawa i obowiązki członków

1. Członkowie Izby Handlowej mają prawo do:
a) uczestnictwa w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia, zgłaszania wniosków i głosowania
o nich,
b) wybierać i być wybierani do organów Izby Handlowej,
c) udzielania się w działalności Izby Handlowej,
d) korzystania z usług Izby Handlowej,
e) bezpłatnego otrzymywania periodycznych materiałów wydawanych przez Izbę Handlową.
f) informacji o działalności Izby Handlowej i jej gospodarowaniu.

2. Członkowie Izby Handlowej mają obowiązek:
a) przestrzegania statutu i kierowania się uchwałami organów Izby Handlowej,
b) opłacania regularnej rocznej składki członkowskiej.

Część III. Organy Izby Handlowej
Artykuł 1
Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Izby Handlowej, w jego skład wchodzą
wszyscy członkowie Izby Handlowej.

2. Zakres działalności walnego zgromadzenia obejmuje:
a) zatwierdzanie planu działalności Izby Handlowej,
b) wybór i odwoływanie członków zarządu, o ile dalej nie ustalono inaczej
c) zatwierdzanie statutu Izby Handlowej i jego zmian,
d) uchwalanie wysokości rocznej składki członkowskiej Izby Handlowej,
e) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
f) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Izby Handlowej,
g) podejmownie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych w statucie do
kompetencji innach oragnów,
h) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
ch) uchwalanie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Izby Handlowej za
ubiegły rok kalendarzowy.


3. Każdemu członkowi Izby Handlowej przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu
Izby Handlowej. Osobę prawną reprezentuje oraz przyjmuje na siebie wszelkie prawa i
obowiązki wynikające z tytułu uczestnictwa w Walnym Zgormadzeniu osoba fizyczna, która
jest członkiem zarządu osoby prawnej lub jest przez członka zarządu spełnomocniona. Osoba 6

fizyczna może spełnomocnić inną osobę fizyczną do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
i przyjęcia wszelkich praw i obowiązków wynikających z tytułu uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu.

Artykuł 2
Zwoływanie i przebieg Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane co najmniej raz w roku najpóźniej w terminie do 30.
09. danego roku kalendarzowego przez Zarząd Izby Handlowej. Pisemne zaproszenia wysłane
listem poleconym na adres siedziby lub miejsca zamieszkania członka Izby Handlowej w
terminie najpóźniej 15 dni przed terminem obrad Walnego Zgromadzenia. Wraz z
zaproszeniem przesłany jesz program obrad oraz materiały pod obrady. Jeżeli ponad jedna
trzecia członków Izby Handlowej domagać się będzie zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, Zarząd jest zobowiązany zwołać je w ciągu 30 dni od doręczenia wniosku.

2. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w obecności co najmniej
jednej trzeciej członków Izby Handlowej. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie było zdolne do
podejmowania uchwał, Zarząd zwoła po 60 minutach od godziny rozpoczęcia pierwotnego
Walnego Zgromadzenia, zastępcze Walne Zgromadzenie, które jest zdolne do podejmowania
uchwał w obecności 25% członków Izby Handlowej.

3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów obecnych członków z wyjątkiem
uchawał o budżecie, zmianie statutu i rozwiązaniu Izby Handlowej oraz w wypadku
rozpatrywania odwołań członków Izby Handlowej od uchwał Zarządu, kiedy wymagana jest
zgoda dwu trzecich obecnych członków.

4. Z przebiegu Walnego Zgromadzenia sporządzany jest protokół, który podpisuje Prezes,
Wiceprezes Izby Handlowej oraz Protokolant.

Artykuł 3
Zarząd Izby Handlowej

1. Zarząd jest organem wykonawczym Izby Handlowej. Zarząd realizuje zadania
wypływające z uchwał Walnego Zgromadzenia i jest przed Walnym Zgromadzeniem
odpowiedzialny za swoją działaność.

2. Zarząd liczy 7 - 11 członków, ze swego grona wybiera Prezesa i dwóch Wiceprezesów.

3. Członkowie Zarządu są wybierani z grona członków i ich przedstawicieli na okres
trzyletniej kadencji, która jednak nie kończy się wcześniej, niż Walne Zgromadzenie
wybierze nowego członka lub członków Zarządu. Ponowny wybór na członka Zarządu jest
możliwy.

4. Członkowie Zarządu wykonują swoją funkcję nieodpłatnie.

5. Członek Zarządu może zrezygnować z funkcji na podstawie pisemnego oświadczenia
dostarczonego Zarządowi. W takim wypadku jego funkcja kończy się z dniem, w którym
podanie zostanie omówione na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
7

6. Zarząd ma prawo dokooptować członka Zarządu, a jego kadencja będzie trwać do
najbliższego Walnego Zgromadzenia, o ile Walne Zgromadzenie nie zatwierdzi jego wyboru
na całą kadencję.

Artykuł 4
Kompetencje Zarządu Izby Handlowej

Do kompetencji Zarządu należy:
a) bieżące zarządzanie sprawami Izby Handlowej,
b) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
c) przedłożenie planu działalności Walnemu Zgromadzeniu,
d) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia,
e) podejmowanie decyzji o przyjęciu nowych członków do Izby Handlowej,
f) podejmowanie decyzji o wykluczeniu członków,
g) powoływanie dyrektora Izby Handlowej,
h) zapewnienie opracowania i przedłożenie planu działalności i sprawozdania finansowego do
uchwały na Walnym Zgromadzeniu.
ch) opracowanie budżetu Izby Handlowej na okres roku kalendarzowego.

Artykuł 5
Posiedzenie Zarządu

1. Posiedzienie Zarządu zwołuje Prezes co najmniej trzy razy w roku.

2. Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał, jeżeli obecna jest ponad połowa jego
członków. Decyzje podejmowane są prostą większością obecnych członków z wyjątkiem
decydowania o przyjęciu lub wykluczeniu członka Izby Handlowej, kiedy konieczna jest
zgoda co najmniej dwu trzecich obecnych członków.

3. Protokół z posiedzenia sporządza Dyrektor i podpisuje Prezes. Protokół jest dostępny do
wglądu członków Izby Handlowej w siedzibie Izby Handlowej.

Artykuł 6
Prezes

Prezes reprezentuje Izbę Handlową na zewnątrz, zwołuje i prowadzi posiedzenia jej Zarządu.
W przypadku jego nieobecności zastępuje go powierzony przez niego Wiceprezes.

Artykuł 7
Dyrektor

1. Dyrektor zabezpiecza organizacyjnie działalność Zarządu i Walnego Zgromadzenia,
2. Przygotowuje posiedzenia obu organów Izby Handlowej, z których sporządza protokoły,
jest zapraszany na posiedzenia Zarządu oraz Walnego Zgromadzenia, gdzie ma głos
doradczy.
3. Zabezpiecza kontakty Izby Handlowej z innymi instytucjami i spółkami handlowymi,
przygotowuje pod obrady Zarządu wnioski o przyjęciu nowych członków, prowadzi i
systematycznie aktualizuje pełny wykaz członków Izby Handlowej.
4. Dyrektor odpowiada za przygotowywanie wydarzeń Izby Handlowej zgodnie z Cz. I,
Artykuł 5 Statutu. 8

5. Dyrektor jest pracownikiem etatowym Izby Handlowej.


Artykuł 8
Komisje

Zarząd Izby Handlowej w celu realizacji pewnych zadań może powołać komisje i wyznaczyć
im zakres uprawnień. Komisje powołuje z grona członków Izby Handlowej oraz specjalistów,
którzy nie są członkami Izby, zgodnie z decyzją Zarządu Izby Handlowej. Zakres uprawnień
komisji określi Regulamin.

Artykuł 9
Reprezentacja i podpisywanie

Zarząd reprezentuje Izbę Handlową tak, że w imieniu Izby Handlowej występują i podpisują
co najmniej dwaj członkowie Zarządu wspólnie, przy czym jednym z tych członków musi być
Prezes lub Wiceprezes.
Podpisywanie w imieniu Izby przebiega tak, że pod napisaną ręcznie lub wdrukowaną nazwę
Izby Handlowej podpiszą się osoby uprawnoine.
Część IV. Księgowość Izby Handlowej
Artykuł 1
Audyt

Izba Handlowa jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawnymi.
Sprawozdanie finansowe Izby Handlowej poddaje się audytowi, który ma zostać
przeprowadzony najpóźniej do 30. 8. następnego roku. Raport z audytu przedkładany jest
Zarządowi, a z jego stanowiskiem Walnemu Zgromadzeniu przy zatwierdzeniu sprawozdania
finansowego najpóźniej do 30. 09. następnego roku kalendarzowego.

Artykuł 2
Okres obrachunkowy

Za okres obrachunkowy uważa się rok kalendarzowy.
Część V. Postanowienia końcowe
Statut został przyjęty na założycielskim Walnym Zgromadzeniu Czesko-Polskiej Izby
Handlowej dnia 24. 09. 1998 r.

Statut nabył prawomocy z dniem jego zatwierdzenia przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu
Republiki Czeskiej zgodnie z Ustawą Nr 42/1980 Dz. U., § 49 o stosunkach gospodarczych z
zagranicą, z póz. zm. i dodatków.

Niniejszy statut jest sporządzony w języku polskim i czeskim. Obie wersje języczne są
jednakowo ważne.

Aktualna treść statutu została uchwalona na Walnym Zgromadzeniu dnia 30. 9. 2013. 9


Ostrawa, dnia 30. 9. 2013
Czesko-Polska Izba Handlowa

Krótkie pytanie

© 2008 Czesko-Polska Izba Handlowa
programowali: SE-MO Data, design: MARF