CZ PL

Statut CPIH

Stanovy spolku Česko-polská obchodní komora z. s.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Česko-polská obchodní komora (dále jen "obchodní komora" nebo "ČPOK") je zřízena zakladatelskou smlouvou podepsanou všemi zakládajícími členy obchodní komory na jednání ustavující valné hromady v souladu se zákonem č. 42/1980 Sb., § 49 o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s dalšími obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky. V souladu s ustanovením § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ČPOK změnila svou právní formu na spolek ve smyslu ustanovení § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. NÁZEV A SÍDLO SPOLKU

2.1 Název spolku zní: Česko-polská obchodní komora z. s.
2.2 Obec, ve které je umístěno sídlo spolku, je: Ostrava, Česká republika.

3. ÚČEL A HLAVNÍ POSLÁNÍ SPOLKU

ČPOK je českou právnickou osobou sdružující české a polské obchodní společnosti, případně jiné právnické a fyzické osoby s cílem přispívat k rozvoji obchodních vztahů a spolupráci českých a polských subjektů. Komora má za úkol podporovat obchodní a hospodářské vztahy mezi Českou a Polskou republikou, hájit zájmy českého hospodářství v Polské republice, zájmy polského hospodářství v České republice a podporovat oprávněné zájmy svých členů za podmínek stanovených těmito stanovami.

4. PŘEDMĚT HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI SPOLKU

Za účelem podpory hlavních činností ČPOK uvedených v článku 3 těchto stanov je tento spolek oprávněn vyvíjet vedlejší hospodářskou, resp. podnikatelskou činnost zařazenou ve smyslu platného Živnostenského zákona do kategorie „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 tohoto zákona“, a to v následujících oborech této živnosti: - Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce;
- Zprostředkování obchodu a služeb;
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;
- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti;
- Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.

4.1. Podpora hospodářské spolupráce se odehrává v následujících oblastech:
- Vstup firem na polský a český trh
- Investiční a právní poradenství
- Účetnictví a daně
- Spolupráce mezi firmami a vysokými školami v oblastech výzkumu
- Vzdělávání zaměstnanců
- Marketing
- Cestovní ruch a kultura
- Organizačně-tlumočnický servis v rámci pořádání výstav, veletrhů, seminářů, konferencí, školení, kontraktačních aj. akcí
- Lektorská, konzultační, přednášková a publikační činnost
- Zprostředkování obchodu a služeb


5. VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ

5.1 Členem spolku se může stát fyzická nebo právnická osoba se zájmem podílet se na naplňování účelu a hlavního poslání spolku s tím, že bude aktivně podporovat a realizovat předmět jeho činnosti a zaváže se k plnění svých povinností plynoucích z členství v souladu s těmito stanovami.

5.2 Členství ve spolku je dobrovolné; vzniká po přijetí písemné přihlášky, zaslané zájemcem spolku, jeho představenstvem.

5.3 Zájemce se stává řádným členem spolku dnem přijetí jeho přihlášky představenstvem. O přijetí za člena spolku bude vyrozuměn písemně. Případné zamítavé rozhodnutí nemusí být zdůvodněno. Ode dne přijetí zájemce za člena spolku je tento vázán jeho stanovami.

5.4 Překážkou členství ve spolku není účast a členství v jiných spolcích a organizacích, jejichž činnost není v rozporu s posláním spolku.

5.5 Členství ve spolku může být řádné nebo čestné.

5.6 Každý člen spolku jedná v orgánech spolku osobně nebo prostřednictvím svého zástupce. Případné změny kontaktních údajů zástupce se tyto zavazuje neprodleně písemně oznámit na sekretariát spolku.

5.7 O výši členských příspěvků a podmínkách jejich splatnosti rozhoduje valná hromada členů usnesením přijatým nadpoloviční většinou členů přítomných na jejím zasedání. Výše členského příspěvku se určuje vždy na jeden kalendářní rok dopředu.

5.8 Členství ve spolku zaniká:

a) zánikem právnické osoby, resp. smrtí člena – fyzické osoby v souladu s obecně závaznými právními předpisy;

b) vystoupením člena na základě žádosti o ukončení členství, zaslané písemně k rukám představenstva na sekretariát spolku;

c) vyloučením člena pro jednání, které je v rozporu se zájmy spolku nebo na základě závažného porušení povinnosti plynoucí z členství, nedošlo-li k nápravě ani v přiměřené lhůtě uvedené ve výzvě k nápravě; výzva k nápravě se nevyžaduje, došlo-li k porušení povinnosti člena zvlášť závažným způsobem nebo tento způsobil spolku závažnou újmu, kterou nelze odčinit;

d) nezaplatí-li člen členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn, přičemž členství zanikne dnem následujícím po marném uplynutí stanovené lhůty;
e) vstupem člena do likvidace či prohlášením konkurzu na jeho majetek

f) zánikem spolku bez právního nástupce.

5.9 O vyloučení člena podle článku 5.8 c) rozhoduje představenstvo, přičemž toto je účinné dnem určeným v rozhodnutí představenstva o vyloučení člena; není-li v rozhodnutí takový den stanoven, vyloučení je účinné dnem přijetí rozhodnutí představenstva o vyloučení člena.

5.10 Návrh na vyloučení člena spolku může podat v písemné formě kterýkoli jeho člen, přičemž v návrhu je nutné uvést okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, může žádat o jeho vysvětlení a bez zbytečného odkladu uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu. Člen může do 15 (patnácti) dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala valná hromada spolku. Valná hromada může rozhodnutí o vyloučení člena zrušit, je-li vyloučení v rozporu se zákonem nebo stanovami spolku.

5.11 O ukončení členství podle článku 5.8 b) rozhodne představenstvo spolku na svém nejbližším zasedání, příp. hlasováním per rollam; ukončením členství nezanikají finanční závazky bývalého člena vůči spolku a zároveň mu nevzniká právo na vrácení již zaplaceného členského příspěvku.

5.12 Spolek vede seznam členů, který může být zpřístupněn na internetových stránkách spolku. Zápis a výmaz provádí představenstvo.


6. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

6.1 Řádný člen má následující práva a povinnosti:

6.1.1 podílet se na stanovení cílů a činnosti spolku a na jejich realizaci,

6.1.2 předkládat návrhy vlastních aktivit, vedoucích k podpoře ostatních členských organizací,

6.1.3 účastnit se zasedání valné hromady členů a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku v souladu s § 251 občanského zákoníku,

6.1.4 volit a být volen do orgánů spolku,

6.1.5 platit stanovené členské příspěvky ve lhůtách stanovených valnou hromadou členů.

6.2 Čestný člen má následující práva a povinnosti:

6.2.1 podílet se na aktivitách dle článku 6.1.1, 6.1.2 a 6.1.3

6.2.2 má poradní hlas.


7. ORGÁNY SPOLKU

7.1 Orgány spolku jsou:

a) valná hromada členů, b) představenstvo, c) revizní komise.

8. VALNÁ HROMADA ČLENŮ

8.1 Valná hromada členů je nejvyšším orgánem spolku.

8.2 Valnou hromadu členů svolává představenstvo nejméně jednou ročně; požádá-li o to více než jedna třetina členů spolku, je představenstvo povinno svolat mimořádnou valnou hromadu, a to do 30 (třiceti) dnů od doručení žádosti. Pozvánka na zasedání valné hromady musí být písemná, podepsaná předsedou představenstva spolku nebo jím pověřeným zástupcem, musí obsahovat program zasedání, datum, hodinu a místo zasedání a musí být prokazatelně doručena všem členům spolku, nejméně na určené e-mailové adresy kontaktních osob členů a nejméně 10 (deset) dnů před dnem zasedání.

8.3 Členové se účastní valné hromady osobně nebo prostřednictvím svého pověřeného zástupce. Zástupce člena je povinen se prokázat výpisem z obchodního rejstříku a písemným pověřením člena, resp. plnou mocí člena – fyzické osoby.

8.4 Valná hromada členů v úvodu zasedání zvolí zapisovatele a dva ověřovatele zápisu. Rozhodnutí o volbě osob do funkce orgánů zasedání je přijato nadpoloviční většinou přítomných členů.

8.5 Do působnosti valné hromady členů patří zejména:

a) určení účelu a hlavního zaměření činnosti spolku a schvalování základních cílů činnosti spolku,

b) projednání a schválení otázek zásadního významu,

c) schvalování zpráv o činnosti spolku,

d) projednání a schválení výsledku hospodaření, závěrečné zprávy o hospodaření včetně roční účetní závěrky a návrhu rozpočtu s tím, že svým usnesením může pověřit představenstvo schválením závěrečné zprávy o hospodaření včetně roční účetní závěrky,

e) projednání zpráv revizní komise,

f) volba a odvolání členů představenstva a revizní komise,

g) schvalování výše členských příspěvků a podmínek jejich splatnosti,

h) rozhodování o odvolání proti rozhodnutí o vyloučení členů dle článku 5.8 c) stanov,

i) schvalování změn a doplnění stanov,

j) rozhodování o přeměně spolku,

k) rozhodování o zrušení spolku s likvidací a jmenování likvidátora.

8.6 Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna jedna třetina všech členů spolku.

8.7 Každý člen má na zasedání valné hromady jeden hlas. Usnesení jsou přijímána prostou většinou hlasů členů přítomných na zasedání v době usnášení. Pro zrušení či přeměnu spolku, stanovení výše a podmínek splatnosti členského příspěvku, změnu a doplnění stanov se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny členů přítomných na zasedání v době usnášení.

8.8 Záležitosti, které nebyly zařazeny do programu zasedání valné hromady členů při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o nich hlasovat.

8.9 Ze zasedání valné hromady členů pořizuje zvolený zapisovatel zápis, a to do 30 (třiceti) dnů od jeho ukončení. Zápis podepisují předseda a místopředseda představenstva a ověřují zvolení ověřovatelé. V zápisu se uvede, kdo zasedání svolal a jak, datum a čas konání, kdo je zahájil, osoby zvolené do funkce orgánů zasedání, přijatá usnesení a datum vyhotovení zápisu.

8.10 Zápisy ze zasedání valné hromady členů budou umístěny na internetových stranách spolku, resp. budou k nahlédnutí v jeho sídle.


9. PŘEDSTAVENSTVO

9.1 Představenstvo je výkonný kolektivní orgán složený z členů spolku; určuje základní zaměření činnosti spolku a vykonává další působnost svěřenou stanovami spolku. Představenstvo je také statutárním orgánem spolku, který zastupuje spolek navenek.

9.2 Představenstvo má 11 (jedenáct) členů, volených a odvolávaných valnou hromadou členů. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a 2 místopředsedy.

9.3 Funkční období představenstva je tříleté. Členové vykonávají své funkce až do doby zvolení nového představenstva. Je-li v průběhu funkčního období zvolen nový člen představenstva, končí jeho funkční období s funkčním obdobím představenstva.

9.4 Členové představenstva mohou ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemným oznámením adresovaným do rukou předsedy představenstva spolku. Výkon funkce členů představenstva končí uplynutím 2 (dvou) měsíců od doručení oznámení o odstoupení.

9.5 Představenstvo může kooptovat nového člena na uvolněné místo do nejbližšího zasedání valné hromady členů. Valná hromada členů na svém nejbližším zasedání rozhodne o volbě členů představenstva.

9.6 Zasedání představenstva spolku svolává a řídí předseda představenstva, resp. jím pověřená osoba. Program a podklady pro zasedání představenstva připravuje pověřená osoba.

9.7 Člen spolku jedná v představenstvu pouze osobně.

9.8 Představenstvu přísluší zejména:

a) formulovat cíle spolku,

b) vytvářet předpoklady pro realizaci stanovených cílů a rozhodnutí přijatých valnou hromadou členů,

c) rozhodovat o členských záležitostech,

d) přijímat sdělení členů a rozhodovat o jejich ukončení členství,

e) svolávat valnou hromadu členů,

f) volit a odvolávat předsedu a místopředsedu představenstva,

g) volit čestného předsedu a čestné členy spolku za jejich významný přínos ve prospěch spolku,

h) schvalovat organizační a podpisový řád spolku,

i) schvalovat v průběhu roku úpravu rozpočtu do výše 30 % schváleného rozpočtu spolku za podmínky zachování vyrovnaného rozpočtu,

j) kooptovat nové členy na uvolněná místa v představenstvu podle výše uvedených zásad,

k) vyhradit si rozhodování případů, které podle těchto stanov nebo zákona náleží do působnosti jiného orgánu spolku, vyjma těch, které náleží do působnosti valné hromady či revizní komise.

9.9 Představenstvo je usnášeníschopné, účastní-li se jeho zasedání nadpoloviční většina jeho členů. Rozhodnutí představenstva jsou přijímána prostou většinou přítomných členů.

9.10 Pravidla pro zasedání představenstva mohou být stanovena v jednacím řádu.

9.11 Ze zasedání představenstva vyhotovuje zápis pověřená osoba a podepisuje předseda. Zápis vč. přijatých usnesení představenstva je k dispozici k nahlédnutí všem členům spolku v jeho sídle.


10. REVIZNÍ KOMISE

10.1 Revizní komise je tříčlenná, tvoří ji předseda a další 2 (dva) členové.

10.2 Členy revizní komise volí valná hromada členů z řad fyzických osob navržených členy spolku; zvolení členové revizní komise si z ní pak zvolí svého předsedu. Funkční období členů revizní komise je tříleté.

10.3 Členové revizní komise mohou ze své funkce odstoupit, a to písemným oznámením adresovaným do rukou předsedy představenstva spolku. Výkon funkce členů revizní komise končí uplynutím 2 (dvou) měsíců od doručení oznámení o odstoupení.

10.4 Členství v revizní komisi není slučitelné s členstvím v představenstvu.

10.5 Revizní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Revizní komise provádí rovněž kontrolu vedení účtů a hospodaření spolku podle platných právních předpisů České republiky a těchto stanov.

10.6 Revizní komise se ze své činnosti odpovídá valné hromadě členů.

10.7 Předseda revizní komise má právo účasti na zasedání představenstva.

10.8 Pravidla pro zasedání revizní komise mohou být stanovena v jednacím řádu, který revizní komise schválí.


11. HOSPODAŘENÍ SPOLKU

11.1 Česko-polská obchodní komora z. s. je neziskovou organizací, využívající ke svému hospodaření:

a) členské příspěvky stanovené na příslušný kalendářní rok

b) poplatky za služby poskytované spolkem jednak členům, jednak třetím osobám

c) sponzorské dary

d) zvláštní dotace, granty

11.2 Finanční hospodaření spolku se řídí rozpočtem schváleným na zasedání valné hromady členů pro příslušný kalendářní rok.

11.3 Činnost v orgánech spolku může být finančně ohodnocena, přičemž výši ohodnocení navrhuje představenstvo a schvaluje valná hromada členů.

11.4 Za řádné hospodaření s hmotným i nehmotným majetkem a s finančními prostředky spolku dle schváleného rozpočtu odpovídá představenstvo.


12. JEDNÁNÍ ZA SPOLEK

12.1 Spolek zastupují a za něj podepisují nejméně dva členové představenstva společně, přičemž jedním z těchto členů musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Na základě udělené plné moci může spolek v rozsahu pověření zastupovat pověřená osoba.

12.2 Osoba zastupující spolek podepisuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku a funkci připojí svůj vlastnoruční podpis.

12.3 Bližší úpravu jednání a podepisování ve věcech spolku může upravovat organizační a podpisový řád spolku.

13. ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLKU

13.1 O zrušení spolku rozhoduje valná hromada členů, a to dvoutřetinovou většinou všech členů.

13.2 Při rozhodování o zrušení spolku rozhodne valná hromada členů zároveň o jmění spolku.

13.3 Pokud jmění spolku nepřechází na právního nástupce, před zánikem spolku se vyžaduje likvidace. V takovém případě rozhodne valná hromada členů o osobě likvidátora, který následně postupuje s přiměřeným použitím ustanovení o likvidaci právnických osob v občanském zákoníku.

13.4 O rozdělení případného likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada členů.

13.5 Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.


14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 O změnách stanov rozhoduje valná hromada členů. Návrh změn nebo doplnění stanov valné hromadě předkládá představenstvo spolku.

14.2 Jednacím jazykem spolku je čeština a polština.


Stanovy byly přijaty ustavující valnou hromadou Česko-polské smíšené obchodní komory dne 24. 9.1998. Stanovy vstoupily v platnost dnem schválení Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky podle zákona č. 42/1980 Sb., § 49 o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Dne 27.12.2021 došlo ke změně právní formy ČPOK na Česko-polská obchodní komora z.s. S touto změnou došlo i ke změně stanov ČPOK z.s. ode dne 27.12.2021, které byly vyhotoveny pouze v českém jazyce.

V Ostravě dne 27.12.2021
Česko-polská obchodní komora z.s.

Krótkie pytanie

© 2008 Czesko-Polska Izba Handlowa
programowali: SE-MO Data, design: MARF