CZ PL

22.04.2020 09:14

Aktualita Felix a spol.: Žádost o příspěvek v programu ANTIVIRUS


Vážení dámy a pánové,

dovolte mi Vám informovat o aktualitě naší členské firmy Felix. a spol. advokátní kancelář, s.r.o., která se týká ŽÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK V PROGRAMU ANTIVIRUS.

Aktualita:
Dovolujeme si Vás informovat, že je možné podávat přehledy zaměstnanců, na které se žádá příspěvek v rámci programu ANTIVIRUS - https://antivirus.mpsv.cz/.

Odesláním žádosti, resp. odesláním přehledu a nárokováním si příspěvku uzavíráte automaticky dohodu s Úřadem práce. Doporučujeme obsahu dohody věnovat pozornost. Dohoda se generuje online automaticky.
Znění dohody naleznete v záložce ke stažení.

Ve vztahu k programu ANTIVIRUS důsledně upozorňujeme na následující.

Příspěvek se poskytuje na základě prohlášení žadatele, že splňuje předepsané podmínky. Úřad práce materiálně žádost a ani následné přehledy nepřezkoumává. Pouze kontroluje formální úplnost žádosti.
Přezkoumávání splnění podmínek pro čerpání příspěvku bude realizováno následně v součinnosti zejména inspektorátů práce a daňové správy. V rámci následné kontroly bude žadatel muset bezezbytku prokázat, že ke dni podání žádosti, resp. přehledu, podmínky splňoval a příspěvek mu byl po právu v odpovídající výši přiznán a vyplacen. K tomu pro ty, kteří se nesetkali s daňovou kontrolou, dodáváme, že kontrolní orgány v tomto případě důsledně vyžadují prokázání všech zákonných podmínek. Zjednodušeně řečeno v tomto případě platí odlišný přístup oproti přestupkovému řízení, kde se uplatní princip v pochybnostech ve prospěch pachatele.

V této souvislosti je také podstatné mj. vnímat, že kontrola může být prováděna až několik let po poskytnutí příspěvku, tedy v okamžiku, kdy se již situace stabilizuje. Pohled na věci minulé prizmatem pozdější doby může být v nezanedbatelné míře odlišný od pohledu, který by kontrolní orgán měl v krizové době. Jinak řečeno, stávající shovívavá vyjádření představitelů státní moci o mírném postupu je třeba brát spíše s rezervou.

Bude-li poskytnutí příspěvku vyhodnoceno jako neoprávněné, bude povinností takový příspěvek vrátit, včetně případně vyměřeného penále.

Závěrem ke shora uvedenému jedno doporučení.

Je zcela zásadní důsledně zdokumentovat celou situaci tak, aby bylo v případě kontroly zejména prokázáno, že: - byly náhrady mezd v určité výši zaměstnancům vyplaceny;
- na straně zaměstnavatele nastaly důvody související s COVID-19 vedoucí k překážkám v práci (zejména jde-li o omezení odbytu po zboží a službách - prokazovat lze tyto skutečnost všemi možnými způsoby od přehledu poklesu tržeb, přes komunikaci se smluvními partnery ohledně rušení zakázek kvůli COVID-19 atd.);
- zaměstnancům byl režim překážek v práci řádně oznámen.

Tuto informaci pro Vás připravil JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. ze společnosti Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o.

Pokud máte k uvedenému dotazy, nebo potřebujete pomoci s vyplněním žádosti prosím neváhejte kontaktovat přímo paní Ing. Ulrychovou – tel.: +420 251 081 111, e-mail: michaela.ulrychova@akf.cz.
Děkuji.

Všechny aktuality členských firem

Krátký dotaz

© 2008 Česko-polská obchodní komora
programovali: SE-MO Data, design: MARF