CZ PL

Stanovy ČPOK

OBSAH

Část I. Obecná ustanoven
1. Jméno, sídlo a vznik obchodní komory
2. Doba trvání
3. Účel obchodní komory
4. Jednací jazyk obchodní komory
5. Předmět činnosti
6. Finanční prostředky a majetek
7. Ručení
8. Zrušení a zánik obchodní komory

Část II. Členství v obchodní komoře
1. Vznik členství
2. Čestné členství
3. Zánik členství
4. Práva a povinnosti členů

Část III. Orgány obchodní komory
1. Valná hromada
2. Svolávání a průběh valné hromady
3. Představenstvo obchodní komory
4. Působnost představenstva
5. Zasedání představenstva
6. Předseda
7. Ředitel
8. Komise
9. Jednání a podepisování

Část IV. Účetnictví obchodní komory
1. Auditoři
2. Účetní období

Část V. Závěrečná ustanovení
Část I. Obecná ustanovení

Článek 1
Jméno, sídlo a vznik obchodní komory

1. Česko-polská obchodní komora (dále jen "obchodní komora" nebo "ČPOK") je zřízena zakladatelskou smlouvou podepsanou všemi zakládajícími členy obchodní komory na jednání ustavující valné hromady v souladu se zákonem č. 42/1980 Sb., § 49 o hospodářských stycích se zahraničím ve znění pozdějších předpisů a v souladu s dalšími obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky.

2. Název obchodní komory zní:
a) v češtině: Česko - polská obchodní komora
b) v polštině: Czesko - Polska Izba Handlowa
c) v jazyce českém lze používat zkrácený název ČPOK
d) v jazyce polském lze používat zkrácený název CZPIH

3. Sídlem obchodní komory je město Ostrava.

Článek 2
Doba trvání

Obchodní komora je založena na dobu neurčitou.

Článek 3
Účel obchodní komory

Obchodní komora je českou právnickou osobou sdružující české a polské obchodní společnosti, případně jiné právnické a fyzické osoby s cílem přispívat k rozvoji obchodních vztahů a spolupráci českých a polských subjektů. Komora má za úkol podporovat obchodní a hospodářské vztahy mezi Českou a Polskou republikou, hájit zájmy českého hospodářství v Polské republice, zájmy polského hospodářství v České republice a podporovat zájmy svých členů za podmínek stanovených těmito stanovami.

Článek 4
Jednací jazyk obchodní komory

Jednacími jazyky obchodní komory jsou čeština a polština.

Článek 5
Předmět činnosti

Obchodní komora provádí následující činnosti:
a) marketingová činnost, průzkum veřejného mínění,
b) organizace a pořádání výstav, veletrhů, kontrakčních a jiných akcí,
c) vydavatelská činnost,
d) organizování a provádění školení a výuková a konzultační činnost,
e) zprostředkování obchodu a služeb.

Článek 6
Finanční prostředky a majetek

1. Obchodní komora je neziskovou organizací.

2. Obchodní komora využívá finanční zdrojů, které tvoří:
a) členské příspěvky,
b) poplatky za služby poskytované obchodní komorou členům, jakož i třetím osobám,
c) sponzorské dary,
d) zvláštní dotace, granty.

3. Majetek obchodní komory spravuje její hospodář. Dary a dotace jsou využívány dle sponzorských či darovacích smluv.

4. Výši ročního členského příspěvku schválila valná hromada konaná dne 7. 01. 2008, a to v tomto znění:

Výše ročního členského příspěvku firem byla odvozena od počtu zaměstnanců, a to:
podnikatel nezaměstnávající pracovníky – 3 000 Kč,
firma s 1 až 10 pracovníky - 7 500 Kč,
zaměstnávající 11 až 50 pracovníků – 15 000 Kč,
51 až 100 pracovníků – 22 500 Kč,
více než 100 pracovníků – 40 000 Kč.

Výše členského příspěvku pro města je stanovena:
do 20 000 obyvatel - 10 000 Kč
nad 20 000 obyvatel - 20 000 Kč
nad 50 000 obyvatel - 40 000 Kč

Členský příspěvek je splatný do 14 dnů od data vystavení faktury za členství, pokud valná hromada nerozhodne o jiné době splatnosti.

Článek 7
Ručení

Obchodní komora odpovídá za své závazky celým svým majetkem.

Článek 8
Zrušení a zánik obchodní komory

1. Obchodní komora se zrušuje ze zákona nebo bez likvidace na základě rozhodnutí valné hromady dnem uvedeným v tomto rozhodnutí o zrušení obchodní komory, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato.
2. V případě zrušení obchodní komory bude použit její majetek v prvé řadě k vyrovnání všech závazků obchodní komory. Zbývající majetek bude smluvně převeden na charitativní organizaci nebo na nadaci dohodnutou na rozpouštěcí valné hromadě.

3. Obchodní komora zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

Část II. Členství v komoře

Článek 1
Vznik členství

1. Členství v obchodní komoře vzniká po projednání písemné přihlášky zájemce o členství představenstvem a souhlasu nadpoloviční většiny představenstva obchodní komory dnem úhrady členského poplatku. V přihlášce musí být uvedeno jméno a příjmení fyzické osoby a její bydliště, u právnické osoby obchodní jméno, právní forma, sídlo, způsob jednání za společnost a navrhovaný zástupce, který bude právnickou osobu v obchodní komoře zastupovat. Zájemci o členství v obchodní komoře musí písemně prohlásit, že souhlasí se stanovami a zavazují se je dodržovat.

2. Představenstvo vyrozumí zájemce o členství o svém rozhodnutí písemně. Zamítavé rozhodnutí není třeba odůvodňovat.

3. Proti rozhodnutí o nepřijetí za člena obchodní komory se může zájemce odvolat k valné hromadě obchodní komory v termínu do 14 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí písemným podáním k rukám ředitele obchodní komory. Rozhodnutí valné hromady obchodní komory je konečné.

Článek 2
Čestné členství

Představenstvo obchodní komory může rozhodnout o čestném členství v obchodní komoře. Čestní členové jsou zproštěni povinnosti stanovené v části II., článek 4., bod 2., písm. b) a nemohou být voleni za členy orgánů komory.

Článek 3
Zánik člen

1. Členství v obchodní komoře zaniká:
a) smrtí člena - fyzické osoby,
b) zánikem právnické osoby,
c) vstupem právnické osoby do likvidace či prohlášení konkursu na majetek společnosti,
d) vystoupením z obchodní komory,
e) vyloučením,
f) zánikem obchodní komory.

2. Ukončení členství v ČPOK je možné, ale vstupuje v platnost až ke konci účetního období po písemném oznámení žadatele, minimálně 3 měsíce před ukončením daného účetního období. Představenstvo může od tříměsíční lhůty upustit po posouzení důvodů, které žadatel předloží v písemném oznámení o ukončení členství. Toto oznámení nemá vliv na členská práva a povinnosti do konce účetního období, tj. do 31.12. Nemá vliv ani na povinnost úhrady členského příspěvku na daný kalendářní rok.
3. V případě závažného nebo opakovaného porušení stanov obchodní komory nebo rozhodnutí orgánů obchodní komory členem komory může představenstvo na návrh kteréhokoliv člena obchodní komory nebo z vlastního podnětu tohoto člena vyloučit.
4. Vystoupení či vyloučení z obchodní komory nezakládá nárok na vrácení zaplaceného ročního příspěvku.

Článek 4
Práva a povinnosti členů

1. Členové obchodní komory mají právo:
a) zúčastnit se zasedání valné hromady, podávat návrhy a hlasovat o nich,
b) volit a být voleni do orgánů obchodní komory,
c) podílet se na činnosti obchodní komory,
d) využívat služeb obchodní komory,
e) na bezplatný odběr materiálů vydávaných obchodní komorou,
f) na informace o činnosti komory a jejím hospodaření.

2. Členové obchodní komory mají povinnost:
a) dodržovat stanovy a řídit se usneseními orgánů obchodní komory,
b) platit pravidelný roční členský příspěvek.

Část III. Orgány obchodní komory

Článek 1
Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem obchodní komory a skládá se ze všech členů obchodní komory.

2. Do působnosti valné hromady patří:
a) schvalování plánu činnosti obchodní komory,
b) volba a odvolávání členů představenstva, není-li dále stanoveno jinak,
c) schvalování stanov obchodní komory a jejich změn,
d) schvalování výše ročního členského příspěvku na činnost obchodní komory,
e) rozhodování o odvolání proti rozhodnutím představenstva,
f) rozhodování o zrušení komory,
g) rozhodování o dalších otázkách, které nejsou těmito stanovami svěřeny do působnosti jiných orgánů,
h) schvalování roční účetní závěrky,
ch) schvalování zprávy o činnosti a hospodaření obchodní komory za předchozí kalendářní rok.

3. Každý člen obchodní komory má na jednání valné hromady obchodní komory jeden hlas. Právnickou osobu zastupuje a vykonává veškerá práva a povinnosti spojené s účastí na valné hromadě fyzická osoba, která je jejím statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo statutárním orgánem k tomu zmocněna osoba na základě plné moci. Fyzická osoba je oprávněna k zastupování na valné hromadě a k vykonávání všech práv a povinností spojených s účastí na valné hromadě zmocnit na základě plné moci jinou fyzickou osobu.

Článek 2
Svolávání a průběh valné hromady

1. Valná hromada se řádně schází nejméně jednou ročně. Svolává ji představenstvo obchodní komory elektronickou pozvánkou zaslanou na kontaktní email členské firmy v termínu nejpozději 15 dnů před termínem konání valné hromady. Současně s pozvánkou bude zaslán program jednání. Podkladové materiály, o nichž bude jednáno, budou zaslány elektronicky na určený email nejpozději týden před plánovaným zasedáním. Požádá-li o to více než jedna třetina členů obchodní komory, je představenstvo povinno svolat mimořádnou valnou hromadu do 30 dnů od doručení žádosti.

2. Valná hromada je schopna usnášení, je-li přítomna nejméně jedna třetina členů obchodní komory. Jestliže valná hromada nebyla schopna usnášení, svolá představenstvo za 60 minut od hodiny, na kterou byla svolána původní valná hromada, náhradní valnou hromadu, která je schopna usnášení při přítomnosti alespoň 25 % členů obchodní komory.

3. Usnesení jsou přijímána prostou většinou hlasů přítomných členů, s výjimkou rozhodování o rozpočtu, změně stanov, zrušení obchodní komory a o odvolání členů obchodní komory proti rozhodnutí představenstva, kdy je vyžadován souhlas dvou třetin přítomných členů komory.

4. O průběhu valné hromady se vyhotovuje zápis, který podepisuje předseda a místopředseda představenstva obchodní komory a zapisovatel.

Článek 3
Představenstvo obchodní komory

1. Představenstvo je statutárním orgánem obchodní komory. Představenstvo plní usnesení valné hromady a odpovídá jí za svou činnost.

2. Představenstvo má 7 až 11 členů, ze svého středu volí předsedu a dva místopředsedy.

3. Členové představenstva jsou voleni z řad členů a jejich zástupců na funkční období tří let, které jim však neskončí dříve, než je valnou hromadou zvolen nový člen nebo členové představenstva. Opětovná volba člena představenstva je možná.

4. Členové představenstva vykonávají svou funkci bez nároku na odměnu.

5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednalo představenstvo na svém nejbližším zasedání.

6. Představenstvo je oprávněno kooptovat na uvolněné místo člena v představenstvu v případě odstoupení nebo smrti člena představenstva před uplynutím jeho funkčního období náhradního člena představenstva, jehož funkční období bude trvat do doby konání nejbližší valné hromady, pokud valná hromada nepotvrdí jeho zvolení na celé funkční období.

Článek 4
Působnost představenstva obchodní komory

Do působnosti představenstva patří:
a) řízení běžných záležitostí,
b) svolání valné hromady,
c) předkládání valné hromadě ke schválení návrhu plánu činnosti,
d) provádění usnesení valné hromady,
e) přijímání členů obchodní komory,
f) rozhodování o vyloučení člena obchodní komory,
g) jmenování ředitele obchodní komory,
h) zajištění zpracování a předkládání ke schválení valnou hromadou zprávy o činnosti hospodaření obchodní komory a auditorsky ověřené účetní závěrky,
ch) sestavování rozpočtu komory na období kalendářního roku.

Článek 5
Zasedání představenstva

1. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva nejméně třikrát za rok.

2. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Rozhodnutí jsou přijímána prostou většinou přítomných členů, s výjimkou rozhodování o přijetí a o vyloučení člena z obchodní komory, kdy je nutný souhlas alespoň dvou třetin přítomných členů.

3. Zápis ze zasedání představenstva vyhotovuje ředitel a podepisuje předseda. Zápis je k dispozici k nahlédnutí všem členům obchodní komory v sídle obchodní komory.

Článek 6
Předseda

Předseda zastupuje komoru navenek, svolává a řídí zasedání představenstva obchodní komory. V případě nepřítomnosti jej zastupuje jím pověřený místopředseda.

Článek 7
Ředitel

1. Ředitel organizačně zajišťuje činnost představenstva a valné hromady.

2. Připravuje zasedání obou orgánů obchodní komory, z nichž pořizuje zápisy, je zván na zasedání představenstva a na jednání valné hromady, kde má poradní hlas.

3. Zajišťuje kontakty obchodní komory s dalšími institucemi a obchodními společnostmi, připravuje pro jednání představenstva návrhy na přijetí nových členů, vede a průběžně aktualizuje úplný seznam členů obchodní komory.

4. Ředitel odpovídá za přípravu akcí obchodní komory podle části I, článku 5 stanov.

5. Ředitel je v pracovněprávním vztahu k obchodní komoře.

Článek 8
Komise

Představenstvo obchodní komory může zřídit k řešení určitých otázek komise a stanovit jim rozsah oprávnění. Komise budou ustanoveny z členů obchodní komory a odborníků, kteří nejsou členy obchodní komory, na základě rozhodnutí představenstva obchodní komory. Oprávnění komise bude stanoveno organizačním řádem.

Článek 9.
Jednání a podepisování

Představenstvo zavazuje obchodní komoru tak, že jménem obchodní komory jednají a podepisují nejméně dva členové představenstva společně, přičemž jedním z těchto členů musí být předseda nebo místopředseda. Podepisování za obchodní komoru se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu obchodní komory připojí své podpisy oprávněné osoby.

Část IV. Účetnictví

Článek 1
Auditoři

Obchodní komora je povinna vést účetnictví v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Roční účetní závěrka ČPOK podléhá auditu, který bude proveden nejpozději do 30. 8. následujícího roku. Výsledek auditu bude předložen představenstvu a následně s jeho stanoviskem valné hromadě při schvalování roční účetní závěrky, a to nejpozději do 30. 9. následujícího roku.

Článek 2
Účetní období

Účetním obdobím je kalendářní rok.

Část V. Závěrečná ustanovení

Stanovy byly přijaty ustavující valnou hromadou Česko-polské smíšené obchodní komory dne 24. 9.1998. Stanovy vstoupily v platnost dnem schválení Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky podle zákona č. 42/1980 Sb., § 49 o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších změn a doplňků. Tyto stanovy jsou vyhotoveny v českém a polském jazyce, při čemž obě znění mají stejnou platnost. Nové znění stanov bylo přijato na valné hromadě dne 24.10.2019.

V Ostravě dne 24.10.2019
Česko-polská obchodní komora

Krátký dotaz

© 2008 Česko-polská obchodní komora
programovali: SE-MO Data, design: MARF